微信公众号:雪天说紫微 shuoziwei

十八紫微网

十八紫微网>宫位知识>夫妻宫>正文
宁雪天的原创文章


夫妻宫断诀若干(仅供参考)

来源:转载 作者:佚名 标签 : 夫妻宫,断诀

简要:转载自网络,仅供参考,多数属于随便一说。但对星情理解多少有些参考意义。


婚姻宫坐紫微在午,女与有妇之夫好.男则夫妻不美,老婆红杏出墙
夫妻宫有天机:夫妻关系融洽,对象有好职业(流年宫的夫妻宫则代表对象当年有好变动,比如长工资,换工作)
夫妻宫有天梁:夫妻感情好。夫妻宫有破军、巨门、六煞(羊,陀,火,铃,地空,地劫)
必然离婚。
夫妻宫紫葳,天府,右弼在寅,必离婚。
夫妻宫干化忌入迁移宫。必然离婚
夫妻宫有紫葳:对象事业有成,有成就。
夫妻宫有驼罗:婚前受到阻力,否则婚后必然腰疼。
夫妻化忌入命,老婆特爱吃飞醋。
夫妻化忌入子女宫:戴绿帽子。
命宫化碌入夫妻,对象对你很爱,很体贴。
女命太阳在巳午,有天钺同宫,帮夫很厉害的,谁找到这样的老婆是上辈子修来的(有哪个女士发现自己有,请赶快和我联系。^_^)
夫妻宫在巳或亥,临武曲破军,会有一段非正式夫妻生活。至少和两个异性发生关系。
夫妻宫在丑未临廉贞,七杀。则最好晚婚,加煞的话,会克对象。
夫妻宫有陀罗,贪狼在丑,辰,巳,未,申,戌,亥家有病妻。
夫妻宫有,天机或太阴,或太阳,或天梁,丈夫常在外,因经商或公差之顾。(注:在寅申巳亥宫)
夫妻宫天同太阴坐子地,金童玉女,前世修的。
迁移宫贪狼武曲在未,对象是小气鬼。
夫妻在寅坐廉贞,对象脾气暴躁,但长的美。
夫妻宫在子做天梁,又逢空劫,会离婚,再婚找个离过婚的女人结婚。
生年干化忌入官,婚后爱对方的很。
夫妻宫太阳见太阴或天机见太阴,你对象是岳父的继室所生。
夫妻宫武曲化权,你有小老婆。
夫妻宫七杀在寅未,你受活寡,老公不回家。
夫妻宫做七杀在卯。子。午酉,你夫妻不到头。
夫妻宫廉贞化忌在卯。子。午酉,你找了个妓女当老婆。
财帛宫化忌入夫妻,你花钱养老公。
四柱有两个甲或两个庚的,或三个庚,或三个寅,或三个癸一个辛,二婚或对象短命。
有一点补充:夫妻宫临破军的,有两种情况不是二婚,就是正好找的对象属相是破军宫支的,比如破军在未,对象正好属羊,再就是宫干让破军自化忌,这两种情况不离婚。
夫妻宫自化禄,夫妻恩爱。自化忌对象帮不上忙。而且一个对相配到老了。
天相在丑未,与昌曲同宫,夫妻生离死别。
太阳在午做夫妻。老婆是个母老虎。
夫妻坐辰戌丑未,逢年干化忌,对象有钱啊。
廉贞,贪狼在巳坐夫妻,被人骗失身,加陀罗被人强奸。
贪狼在申座夫妻,抛夫弃子,喜欢刺激性恋爱.
廉贞见羊,天相在午宫。感情不好,对象犯法。
夫妻宫坐丑加地劫,未宫有天同,巨门,三次婚姻
夫妻坐天同,巨门于丑未,与已婚者谈恋爱.
命坐寅,武曲化权加天相,寡妇.
陀罗在申单居命宫,早婚早寡
夫妻坐卯酉,廉贞加破军,见煞,杀夫又杀子.
夫妻宫有七杀加煞,在丑,卯,午,未,申,酉,戌的,男女三次婚姻后寡.
夫妻坐丑未:紫薇,左辅,破军,右弼,地劫,与人共夫或与人共妻
子女做武曲在十二宫,此女不轻易为感情所动,一动则不可收拾,做妈妈晚.
命有天机身有天梁,远嫁他乡
夫妻宫天机天梁在辰戌,你是老少配.
夫妻宫天梁在午,先同居,或同居后离开,离开后又藕断丝连.
夫妻廉贞贪狼在巳亥,被甜言蜜语骗失身.或被人强暴.
夫妻宫天相在巳加地空,地劫等,对象先死.
女天相武曲坐命在寅,早年守寡.
女天相在酉坐命,偏房,否则婚姻不好.
女天同在酉坐命,偏房,做情人.否则再嫁.
天同天梁在寅,申,同上.
天同太阴在子午同上.
财帛宫化忌在夫妻宫,你挣钱养老公.
天马碌存在寅申巳亥,座夫妻,老婆帮夫嫁妆多.
贪狼坐命,七杀坐身,人尽可夫.
天粱在疾厄并且命宫是辛酉.泼辣女人.
命有孤辰,丈夫早去


雪天紫微风水

上一篇:十六条夫妻宫密断真诀
下一篇:诸星曜坐夫妻宫之现象

  • 宁雪天
  • 命理咨询
  • 风水咨询
  • 观星殿

联系方法

紫微斗数命理咨询、阳宅风水调运
咨询预约请联系雪天的助手
手机&微信:13761730777
QQ: 100840268

十八紫微网 © 2003-2014